Zoeken sluiten

Zicht op de JP

Bekijk hier Zicht op de JP – 2023

 

Over Zicht op de JP

Alles binnen onze organisatie is ondersteunend aan de kern van ons werk, namelijk mensen ondersteunen bij hun leven. Daarom willen we ons primair aan hen verantwoorden. We geloven dat de verantwoording eenvoudiger kan. Daarom sluiten we aan bij het primaire proces en bieden we inzicht in de vier elementen van kwaliteit. Dat zijn voor ons de kwaliteit van dienstverlening, arbeid, middelen en dialoog en intern toezicht. Door niet alleen te werken vanuit de bedoeling, maar ook te verantwoorden vanuit de bedoeling gaan we uit van de gedachte dat het primaire proces leidend is en niet de verplichtingen eromheen.

We verhouden ons kritisch tot externe verantwoording. We houden zaken simpel en kijken naar dat wat al aanwezig is. Voor ons is interne sturing externe verantwoording. Sinds 2019 doet de JP mee aan het experiment Vernieuwend verantwoorden. Dat betekent dat we de kans krijgen om ons op onze eigen wijze te verantwoorden, ons verhaal op onze eigen manier te kunnen vertellen. Dat resulteert in het document ‘Zicht op de JP’, één integraal document voor alle belanghebbenden met alle tellende en vertellende indicatoren over onze vier pijlers van kwaliteit overzichtelijk bij elkaar.

Tellende indicatoren
Vanuit de gedachte ‘interne sturing is externe verantwoording’ zijn de tellende indicatoren in ons document de cijfers waarmee wij intern sturen, cijfers die helpend zijn voor de praktijk en waar vanuit context en samenhang naar wordt gekeken. Er kan bijvoorbeeld een relatie zijn tussen het aantal klachten, de inzet van de vertrouwenspersoon, de hoogte van het ziekteverzuim en de ervaren kwaliteit van dienstverlening en/of arbeid. De cijfers staan dus nooit op zichzelf. Ze zijn altijd startpunt van gesprek en geen doel om te bereiken.

Vertellende indicatoren
Voor de vertellende indicatoren gaan we op zoek naar verhalen die onze dilemma’s en hoe we daarmee omgaan inzichtelijk maken. Verhalen waar het soms schuurt, omdat de praktijk nu eenmaal niet maakbaar is en zich meestal niet laat vangen in wet- en regelgeving. Soms zijn het verhalen met een actueel thema, zoals het verhaal over hoe we de Wet zorg en dwang (Wzd) toepassen binnen de JP en soms zijn het verhalen die laten zien waar we voor staan en hoe we werken, zoals het verhaal over onze kortverblijfhuizen (kvt’s). Deze verhalen worden aangedragen vanuit de praktijk.

Pijlers Kwaliteit van dienstverlening en Kwaliteit van arbeid
Al sinds onze oprichting stellen we bij de JP de mens centraal. In essentie is de vraag van de cliënt en het professionele antwoord van de medewerker daarop leidend. Vraaggericht = cliënt in regie, professioneel antwoord = medewerker in regie.

De medewerker is hierbij zijn eigen instrument. ‘De mens centraal’ wil voor ons dus zeggen dat zowel cliënten als medewerkers belangrijk zijn. Hier ligt de basis voor de pijlers Kwaliteit van dienstverlening en Kwaliteit van arbeid.

De verantwoording over Kwaliteit van dienstverlening omvat de volgende tellende indicatoren:

 • Aantal cliënten
 • Klachten
 • Criteria met betrekking tot de Wet zorg en dwang
 • Aantal onderzoeken (zowel intern als op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
  gemeente en GGD)
 • Tevredenheid vanuit cliënt- en verwantervaringsonderzoek
 • Aantal contactverzoeken met de vertrouwenspersonen cliënten

De verantwoording over Kwaliteit van arbeid omvat de volgende tellende indicatoren:

 • Aantal medewerkers
 • Wie werken er bij de JP?
 • Leeftijdsopbouw
 • Opleidingsniveau
 • Ziekteverlof
 • Aantal contactmomenten vertrouwenspersoon met medewerkers

Pijler Kwaliteit van middelen
Financiën, woon- en werklocaties en ondersteunende systemen zijn middelen die helpend zijn om de ondersteuning aan mensen bij hun leven vorm te geven. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van arbeid. Al langjarig zien we dat als de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van arbeid op orde zijn de kwaliteit van middelen dat ook is.

De verantwoording over Kwaliteit van middelen omvat de volgende tellende indicatoren:

 • Aantal locaties
 • Jaarrekening/resultatenrekening
 • Waar besteden we dat geld aan?
 • Opbrengsten per financieringsbron
 • Opbrengstverdeling
 • Wat hebben we, wat krijgen we, wat moeten we betalen
 • Financieel gezonde organisatie

Pijler Kwaliteit van dialoog en intern toezicht
De JP is een lerende organisatie en hecht waarde aan het delen van waarnemingen en dilemma’s. Onze eigen waarnemingen en dilemma’s kennen we, maar die van een ander niet. Het zijn juist onze verschillende inzichten en het bespreken ervan wat wij waardevol vinden. Daarbij voeren we de dialoog over onze cultuur en onze waarden. Als we de kwaliteit van dialoog en de waarden altijd in het vizier houden, organiseren wij gezamenlijk ons eigen interne toezicht.

De verantwoording over Kwaliteit van dialoog en intern toezicht omvat de volgende indicatoren:

 • Zeggenschap
 • Externe visitaties
 • Raad van toezicht
 • Vernieuwend verantwoorden