Zoeken sluiten

Cijfers

Aantal locaties waar de JP ondersteuning biedt

De JP biedt ondersteuning op 161 locaties in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Op sommige plekken zijn locaties samengevoegd, waardoor het totaal aantal locaties lager is dan in 2020. In 2021 zijn vijf locaties gestart. Dit zijn de Paterswoldseweg in Groningen, de Vierlander in Dronten, de Duiker in Zwolle, de Schoolstraat in Nijverdal en de A. Kuyperstraat in Heerenveen. In Zwolle, Nijverdal en Heerenveen stopten de Niers, de Molenweg en de Veluwelaan.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT

We ondersteunen mensen bij leven. Om ons werk goed te kunnen doen, maken we gebruik van verschillende ICT-toepassingen. Een paar van onze ICT -leveranciers kondigden aan de door ons gebruikte systemen Cliëntkompas en Plancare op termijn niet langer aan te bieden of verder te ontwikkelen. Dat maakte dat we moesten gaan nadenken over nieuwe, bij de JP passende programma’s. Leidend hierin is dat deze moeten aansluiten bij onze visie en begeleiders op een eenvoudige manier ondersteunen in het methodisch en cyclisch werken.

Om met elkaar tot de meest passende keuze voor de JP te komen, zijn we met zo’n 25 collega’s vanuit allerlei rollen en regio’s deze verkenning aangegaan. Er werden drie werkgroepen gevormd die zich op de verschillende onderdelen hebben gericht:

  • het cliëntinhoudelijke deel
  • de registratie en declaratie
  • het rooster en de planning

Tussen de drie werkgroepen is steeds afstemming gezocht. Na een periode van gesprekken, onderzoeken en uitgebreid testen, is door de betrokken collega’s unaniem gekozen voor Ons van Nedap. Een aantal reacties:

  • ‘Heel mooi dat het systeem direct schakelt met het systeem van de apotheek.’
  • ‘Het is handig dat je straks tussen twee cliëntbezoeken in je rapportage op je mobiel kunt lezen.’
  • ‘Wat fijn dat de cliënt en zijn verwant(en) straks een eigen omgeving hebben om in mee te kijken.’

In het verhaal ‘Werk ik voor het systeem of werkt het syteem voor mij’ lees je over de betekenis die het cliëntdossier heeft voor een cliënt en voor een begeleider.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De JP van den Bent ondersteunt mensen bij hun leven. Om dat te kunnen doen, maken we gebruik van persoonsgegevens. We werken daarbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Medewerkers maken zelf de inschatting of ze gegevens wel of niet delen.

In 2021 zijn er zes meldingen gemaakt waarbij gedacht werd aan een datalek. drie daarvan zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het betrof één keer het meenemen van een extern persoon in het mailcontact, één keer een verloren papieren ondersteuningsplan en één keer het openen van een frauduleuze link.

Governance code

De zorgbrede Governance code 2017 is van toepassing op de JP. De raad van bestuur en de raad van toezicht werken, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, volgens deze code.

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2021

De WNT is van toepassing op de JP van den Bent stichting. Het voor de JP bezoldigingsmaximum is in 2021€ 193.000. De raad van toezicht heeft op basis van tien punten het bezoldigingsmaximum vastgesteld voor zorg en jeugdhulp klasse IV. Zowel de bezoldiging van de raad van bestuur als van de toezichthoudende functionarissen is conform de WNT vastgesteld. Voor een volledig inzicht in de WNT-verantwoording verwijzen we naar de bijlage in dit hoofdstuk.

Zorgbonus

JP heeft in 2020 en 2021 een zorgbonus uitbetaald aan alle medewerkers. Voor een deel van het uitgekeerde bedrag is subsidie aangevraagd via de regeling Bonus zorgprofessionals COVID-19.

Jaarrekening/resultatenrekening 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 11,7 miljoen. Het resultaat in 2020 met als thema ‘de basis op orde’ is in 2021 gecontinueerd. De personeelskosten zijn verder afgenomen naar 71,1 % van de opbrengsten. Corona heeft ook dit jaar invloed gehad op de personele kosten. Door het positieve resultaat over 2021 heeft de JP geen aanspraak gemaakt op de corona compensatiemaatregelen.

Waar besteden we dat geld aan?

De personele kosten bestaan voornamelijk uit de kosten van medewerkers die in loondienst zijn. Van de totale personele kosten is € 6,0 miljoen uitbesteed (externe dagbesteding), dat is 6,0% (2020: 5,6%) van de personele kosten.

Wie werken voor JP?

Het gemiddeld aantal fte in 2021 is 1.897 (2020: 1.859). 80,8% (2020: 80,5%) van de medewerkers is werkzaam als begeleider. Samen met de locatieassistenten, huishoudelijk medewerkers en locatiecoördinatoren is 96,3% (2020: 95,9%) van de medewerkers direct betrokken bij de locatie.

Opbrengsten per financieringsbron

De opbrengsten zijn gebaseerd op de werkelijk geregistreerde zorg. Voor het jaar 2021 worden de opbrengsten nog definitief afgestemd met de financierende partijen. We zien in de WLZ een toename in de opbrengsten. Dit wordt voor € 6,6 miljoen veroorzaakt door de overgang van de GGZ-C naar de WLZ. Daarnaast zien we dat PGB-cliënten die bij ons wonen, overstappen naar de WLZ. In de WLZ valt de werkelijke geregistreerde zorg € 0,8 miljoen hoger uit dan de herschikking. Het is de verwachting dat dit vanuit het landelijk budget wel wordt vergoed.

Opbrengst in miljoenen

Geleverde zorg

In onderstaande tabel staat een overzicht van de geleverde zorg conform indicatie per zorgkantoor (wettelijk budget).

Met ingang van 2021 is Zorgkantoor Friesland ondergebracht bij Zorgkantoor Zilveren Kruis

Wat hebben we, wat krijgen we, wat moeten we betalen

In totaal is er € 126,4 miljoen aan bezittingen, waarvan € 103,72 miljoen per direct beschikbaar is op bankrekeningen. Het overige deel zit in gebouwen en inrichtingen van locaties, enz. (€ 14,28 miljoen). Of wordt op korte termijn ontvangen van anderen (€ 8,38 miljoen) of moeten we nog betalen (€ 14,76 miljoen).

Liquiditeit

JP heeft ruim voldoende middelen beschikbaar. € 103,72 miljoen is per 31 december 2021 direct beschikbaar op diverse bankrekeningen. De werkwijze van JP, ‘doen wat nodig is’ en ‘de basis op orde hebben’, hebben mede tot deze liquiditeitspositie geleid. Het niet hebben van langlopende schulden en deze liquiditeit zorgen ervoor dat omstandigheden van buiten er niet toe leiden dat van onze koers afgeweken hoeft te worden.

Verplichtingen en voorzieningen

JP heeft naast bezittingen ook verplichtingen aan personeel en anderen. Dit zijn verplichtingen op lange termijn en op korte termijn. De personeelsgerelateerde verplichtingen, zoals loonbelasting, PBL, jubilea, etc. bedragen eind 2021 € 15,80 miljoen van in totaal € 16,59 aan verplichtingen. Er zijn geen langlopende verplichtingen, buiten de hiervoor genoemde verplichtingen.

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

 

Resultatenrekening over 2021