Zoeken sluiten

Feiten en cijfers

Aantal locaties waar de JP ondersteuning biedt
De JP biedt ondersteuning of organiseert ondersteuning op veel verschillende locaties in Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel. Per locatie kunnen er meerdere activiteiten zijn, denk aan wonen, dagbesteding of ambulante begeleiding. Voor onze interne processen hebben we de JP onderverdeeld in kleinere overzichtelijke onderdelen. Dat noemen we kostenplaatsen. Eind 2022 hebben we 160 kostenplaatsen waar we cliënten ondersteunen of waaruit we ondersteuning organiseren.

Nieuw systeem – ONS
We ondersteunen mensen bij leven. Om ons werk goed te kunnen doen, maken we gebruik van verschillende ICT-toepassingen. Omdat duidelijk werd dat onze leveranciers van Cliëntkompas en Plancare op termijn hun producten niet langer zouden aanbieden of verder ontwikkelen, gingen medewerkers op zoek naar passende nieuwe programma’s. Leidend hierin was dat deze moeten aansluiten bij de visie van de JP en begeleiders op een eenvoudige manier moeten ondersteunen in het methodisch en cyclisch werken.

De oriëntatie
Om met elkaar tot de meest passende keuze voor de JP te komen, was informatie vanuit de hele JP nodig. Daarom zijn we deze verkenning met zo’n 25 collega’s aangegaan, vanuit allerlei rollen en locaties en vanuit verschillende regio’s. Er werden 3 werkgroepen gevormd:

  • een werkgroep specifiek voor het cliëntinhoudelijke deel;
  • een werkgroep gericht op registratie en declaratie;
  • een werkgroep gericht op het rooster en planning.

Na een periode van gesprekken, onderzoeken en uitgebreid testen werd  begin 2022 gekozen voor ONS van Nedap

Voorbereiding en implementatie
De zomermaanden van 2022 werden gebruikt voor een gedegen  voorbereiding. Medewerkers werden in (online) bijeenkomsten meegenomen in het nieuwe systeem en in wat er van hen werd verwacht. Er werden kennisdragers opgeleid en van elke locatie werd een aantal medewerkers getraind in het werken met ONS. Op 1 november 2022 werden de oude systemen gesloten en startte de JP met het werken in ONS. In de loop van 2023 zal het cliënt- en verwantportaal vorm krijgen.

Gegevens beschermen
Om als JP de veiligheid van cliënt- en medewerkergegevens te garanderen én goed voorbereid te zijn op de toekomst zijn aanpassingen gedaan in het inloggen en in het beheer van computers en laptops. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van een soft token van Microsoft en het gebruik maken van beheerde digitale werkplekken. Een belangrijk voordeel van beheerde digitale werkplekken is dat alle apparaten die beheerd worden een goede virusscanner en firewall hebben én dat de harde schijf versleuteld is. Op de beheerde apparaten worden daarnaast een paar keer per dag alle gedownloade bestanden uit de downloadsmap die lokaal op computers staan verwijderd.

Datalekken
Er zijn in 2022 2 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens: één over het versturen van een e-mail met persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger en één over het mogelijke inzien van persoonsgegevens aan onbevoegden. Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht. Deze datalekken hebben geen verdere gevolgen gehad

Centrale locatie
Sinds 2004 is het centraal bureau van de JP – door sommigen het hoofdkantoor genoemd – gevestigd aan de Hunneperweg in Deventer. Toen was het pand zeer royaal voor zo’n 15 medewerkers die er hun dagelijkse werk uitvoerden. In de jaren die volgden, groeide dat aantal medewerkers naar ruim 30. En ook de regiocoördinatoren en gedragskundigen, beiden verbonden aan het centraal bureau, namen in aantal toe. Er werd dus letterlijk steeds meer plek ingenomen.

Daarnaast vonden doorlopend trainingen en ontmoetingen plaats op de Hunneperweg. Er kwamen meer collega’s, vanuit alle JP-windstreken en ze kwamen vaker. Op een gegeven moment was het geen uitzondering meer dat de kantine ‘vol’ was en dat lunchtijden op elkaar afgestemd moesten worden. De coronaperiode bracht verschillende ontwikkelingen met zich mee. Zo hebben we geleerd hoe we online kunnen samenwerken en dat thuiswerken voordelen heeft. Verder zorgde corona ook voor een stimulans in de beweging van aanbodgericht naar individueel maatwerk op het gebied van leren en ontwikkelen.

De eerste stap
Inmiddels heeft het centraal bureau groot onderhoud nodig en is de indeling/inrichting van het pand niet meer passend. Helder is dat de locatie van het centraal bureau bovenal de centrale locatie van de JP is. Daarmee is de centrale locatie een locatie voor alle medewerkers. Daarom zijn er bijeenkomsten geweest met groepen JP-ers die aan de slag zijn gegaan met het onderwerp ‘visie en vormgeving centrale locatie JP’. De uitwerking hiervan krijgt in 2023 een vervolg.

Jaarrekening/resultatenrekening
2022 was een bewogen jaar. Aan de ene kant werden de coronamaatregelen versoepeld, anderzijds werd de financiële situatie voor veel mensen onzeker. Ook de arbeidsmarkt veranderde. Hierdoor vroegen en vragen we meer van onze medewerkers en daarmee zagen we een toename in de personeelskosten (inhuur ZZP-ers). Als waardering voor de flexibiliteit en als steuntje in de rug voor de financiële onzekerheden werd netto een eenmalige uitkering aan medewerkers gedaan. Als gevolg van bovenstaande zien we dat de kosten meer stijgen dan de opbrengsten, waardoor het resultaat in vergelijking met 2021 is teruggelopen.

Waar besteden we dat geld aan?
Het grootste deel zijn personele kosten. Deze zijn in 2022 gestegen. De stijging van de uitbestede zorg is grotendeels te wijten aan het meer inzetten van ZZP-ers/begeleiding door derden.

Eind 2022 hebben alle medewerkers een eenmalige onbelaste uitkering ontvangen ( 1,74 miljoen). Dit bedrag is vermeld onder de overige personeelskosten. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is hierdoor overschreden. De eindheffing is opgenomen onder de sociale lasten (WG last).

Wie werken voor de JP?
(Dit is exclusief stagiairs en vakantiekrachten)
In 2022 werkten gemiddeld 1.886 fte bij JP. Van deze medewerkers werkt 1.818 fte (96,4%) op één van onze locaties van waaruit de ondersteuning aan cliënten wordt geboden.

Opbrengsten per financieringsbron (in miljoenen)

Opbrengstverdeling
We zien een toename in de WLZ-opbrengsten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van het GGZ wonen. In 2021 is GGZ wonen overgeheveld naar de WLZ en de instroom is in de loop van 2021 op gang gekomen. Ook de WLZ meerzorg is licht toegenomen, terwijl er minder clienten met meerzorg zijn geweest. Dit betekent dat de ondersteuningsvraag per cliënt intensiever is.

Wat hebben we, wat krijgen we, wat moeten we betalen
In totaal is er 135 miljoen aan bezittingen, waarvan € 114,5 miljoen per direct beschikbaar is op hoofdzakelijk bankrekeningen. Een ander deel zit in gebouwen en inrichtingen van locaties, etc. (€ 14,4 miljoen). Het overige deel zijn bedragen die we op korte termijn verwachten te ontvangen van anderen (€ 6,1 miljoen). Naast bezittingen heeft de JP ook verplichtingen aan medewerkers en anderen. Voor JP-ers hebben we bedragen gereserveerd voor jubilea en ziekte op de lange termijn. Dit zijn de voorzieningen van € 1,9 miljoen. De andere verplichtingen aan medewerkers (onder meer loonbelastingen, pensioen, salaris, PBL) bedragen € 16,5 miljoen. Deze zijn onderdeel van de kortlopende verplichtingen

Financieel gezonde organisatie
De JP is een financieel gezonde organisatie. Het is gebruikelijk dit uit te drukken in solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal), een financiële peilstok voor de lange termijn. Deze is 85,5%. Het gemiddelde in 2021 voor de gehandicaptenzorg is 44%. Het saldo op de bankrekeningen geeft zekerheid voor verplichtingen op korte termijn. Deze positie is bijzonder goed. Deze twee samen zorgen er voor dat de JP financieel de rust en de ruimte heeft om ook op lange termijn te blijven doen wat nodig is voor cliënten en medewerkers.